ត្រូវការទិញ ឡាន កាមរី ឬ កូរូឡា
Type: buy     Posted Date: 27-Jan-2011

ខ្ញុំត្រូវការទិញ ឡាន

ម៉ាក កាមរី ឬ​ កូរូឡា ៩៤ ដល់ ៩៦​ ឡានស្អាត មិនប្រកាន់ពណ៍

បើបង ប្អូនត្រូវការ ប្តូ ឬ លក់ឡាន សូមទំនាក់ទំនង ខ្ញុំតាមរយះ ទូរស័ព្ទលេខ

088 555 7778

ត្រូវការ ទិញពី​ អ្នកជិះ ផ្ទាល់ ៕៕

សូមអរគុណ​ !!!!Disclaimer: Contents posted by members are not under the control of Cam111.com, and we shall not be liable for any legal responsibility thereof.